Kvalitet

Ett väl fungerande kvalitetsarbete är nyckeln till er framgång. Vi har stor kompetens att leda och stötta genomförandet av kvalitetsförbättrande åtgärder tillsammans med Er. Våra ingenjörer har lång erfarenhet inom kvalitets och ledningssystem och leder kvalitetsförbättringsprojekt enligt Six Sigma metodik. Följande områden är vi verksamma inom:

1. Kvalitetsstyrning
Grunden i kvalitetsstyrning är datainsamling, kvalitetskontroller, analys av data och identifiering av problem med exempelvis:
– 7-kvalitetsverktygen
– DMAIC, PDCA, 4Q
– Duglighetsstudier

2. Kvalitetssäkring
Kvalitetssäkrande av processer, produkter, maskiner och projekt med verktyg som; Jidoka inklusive Poka Yoke och Andon, Standardiserat arbetssätt, FMEA, och DFA. Vi har även kompetenser inom kvalitetsstandarder som ISO TS och ISO 9001.

3. Ständiga förbättringar
Arbete med ständiga förbättringar genom en tydlig avvikelsehantering, visualisering och problemlösning ger ett förbättrat normalläge.

4. Kvalitetsutveckling av underleverantörer
Kravställning på underleverantörer samt planering inför revisioner som exempelvis framtagning av auditeringsmallar.

Resultat från kvalitetsarbetet hos våra kunder:

  • Sänkta kvalitetsbristkostnader
  • Kontroll över processen genom att basera beslut på fakta
  • Ökad konkurrenskraft
  • Förståelse för och arbeta mer förebyggande
  • Minskat kvalitetsfel hos kundens kund
  • Stärkta och utvecklade underleverantörer
  • Rätt kvalitet verksamheten

Intresserad av att höra mer? Hör av dig till Cecilia så berättar hon om våra tjänster inom kvalitet och leverantörsutveckling.